© Funcha! 2010 – 2019

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnamen activeconstructions.eu en andere domeinen (de domeinen) behoren toe aan Funcha!, voor zover deze rechten niet rusten bij derden waarvan het materiaal op de domeinen beschikbaar is gesteld.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Funcha! en zijn leveranciers op de inhoud van de domeinen, zowel in zijn geheel als op delen daarvan, of opgenomen in al het bewijsmateriaal gebaseerd op en/of afgeleid daarvan, ongeacht of dergelijke informatie is gebaseerd op en/of daarvan afgeleid is (ook) het product van een bewerking, verbetering of uitvoering door een andere partij dan Funcha! bv of haar leveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van Funcha! alleen voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is de gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze verkregen informatie van de domeinen te publiceren, te vermenigvuldigen of te verkopen, inclusief om ze te integreren in netwerken of om op meerdere schermen te tonen, al dan niet na verwerking, of anders openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op de domeinen en de realisatie van de domeinen is naar ons beste weten en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Funcha!, noch haar leveranciers kunnen echter de juistheid en volledigheid van de informatie die is opgeslagen in de domeinen garanderen en zijn daarom, behalve bij opzet of grove nalatigheid van Funcha!, of haar leveranciers, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of onwettigheid van de inhoud van de via de domeinen aangeboden informatie. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, moet altijd door de gebruiker worden gecontroleerd op juistheid. Funcha! is niet aansprakelijk voor de ontoegankelijkheid en/of beschikbaarheid van gebruikersdomeinen als gevolg van een storing.

© 2023 Funcha B.V.
All rights reserved.